۱۳۹۸/۰۱/۲۷

غده زیرزبانی

Sublingual gland : Lie anterior and superior to the submandibular gland and inferior and lateral to the tongue :غده زیرزبانی در قدام و بالای غده ی […]