۱۳۹۹/۰۲/۰۸

غشای ابتوراتور

Obturator membrane: Is a thin fibrous sheet, which almost completely closes the obturator foramen :غشای ابتوراتور یک ورقه فیبری نازک است که تقریباً بطور کامل سوراخ […]