غشای مدولاری فوقانی

۱۳۹۹/۰۲/۱۱

غشای مدولاری فوقانی

Superior medullary velum: Is a thin, transparent lamina of white matter, which stretches between the superior cerebellar peduncles :غشای مدولاری فوقانی تیغه نازک و شفاف از […]