فاسیای رکتوواژینال

۱۳۹۹/۰۲/۲۱

فاسیای رکتوواژینال

The rectovaginal fascia : Is a thin structure separating the vagina and the rectum : فاسیای رکتوواژینال ساختار نازکی است که واژن و مقعد را از […]