فرورفتگی تحت کتفی

۱۳۹۹/۰۳/۰۲

فرورفتگی تحت کتفی

Subscapular fossa : The concave depression located on the anterior surface of the scapula bone فرورفتگی تحت کتفی: فرورفتگی مقعری که در سطح قدامی استخوان کتف […]