فرورفتگی کولیک طحال

۱۳۹۹/۰۶/۲۷

فرورفتگی کولیک طحال

Colic impression of spleen : Is an impression for the splenic flexure of the colon :فرورفتگی کولیک طحال این فرورفتگی مربوط به خمیدگی طحالی کولون است