۱۳۹۹/۰۶/۲۷

فضای رتروپوبیس

Retropubicspace : Is the extraperitoneal space between the pubic symphysis and the urinary bladder فضای خارج صفاقی است که مابین سمفیز پوبیس و مثانه قرار دارد