فضای زیر عنکبوتیه

۱۳۹۸/۰۶/۰۲

فضای زیر عنکبوتیه

Subarachnoid space: Situated under the arachnoid membrane :فضای زیر عنکبوتیه در زیر غشای عنکبوتیه قرار گرفته است