۱۳۹۹/۰۲/۲۱

فورنیکس خلفی

Posterior fornix : Is the larger recess, behind the cervix. It is close to the recto-uterine pouch :فورنیکس خلفی بن بست بزرگی در پشت سرویکس است. […]