۱۳۹۹/۰۲/۲۱

فورنیکس قدامی

Anterior fornix : Is the superior portions of the vagina and close to the vesico-uterine pouch :فورنیکس قدامی بخش فوقانی واژن است که با بن بست […]