۱۳۹۹/۰۶/۲۷

فوندوس معده

Fundus of stomach : The upper part of the stomach next to the cardia قسمت فوقانی معده که نزدیک به کاردیا قرار دارد