فیمبریای فورنیکس

۱۳۹۹/۰۲/۱۴

فیمبریای فورنیکس

Fimbria of fornix : Is a prominent band of white matter along the medial edge of the hippocampus : فیمبریای فورنیکس باند مشخصی از ماده سفید […]