۱۳۹۸/۰۱/۲۴

لیمبوس قرنیه

Corneal limbus : The border of the cornea and the sclera :لیمبوس قرنیه مرز بین قرنیه و صلبیه
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

قرنیه

Cornea : The transparent front part of the eye that covers the iris, pupil, and anterior chamber :قرنیه قسمت شفاف قدامی چشم است که عنبیه، مردمک […]