۱۳۹۹/۰۴/۲۹

قله ی ریه

Apex of lungs: Is the superior region of lungs :قله ی ریه قسمت فوقانی ریه است