۱۳۹۹/۰۲/۱۴

قنات مغزی

Cerebral aqueduct : A channel connecting the third and fourth ventricles of the brain :قنات مغزی مجرای متصل‌کننده بطن سوم و چهارم مغز
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

قنات مغزی

Cerebral aqueduct : A channel connecting the third and fourth ventricles of the brain : قنات مغزی مجرای متصل کننده بطن سوم و چهارم مغز است