۱۳۹۹/۰۴/۲۸

قوس مهره ای

Vertebral arch : Is the posterior part of a vertebra :قوس مهره ای بخش پشتی مهره است