۱۳۹۷/۰۸/۰۵

درز لامبدوئید

Lambdoid suture: Lambda-shaped suture that connects the occipital and parietal bones درز لامبدوئید: درزی لامبدا شکلی که استخوان های پس سری و آهیانه ای را به […]