لامینای مارپیچی اولیه

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

لامینای مارپیچی اولیه

Primary spiral lamina : A thin bone structure that projects from the modiolus, separating the cochlear canal in two main components :لامینای مارپیچی اولیه یک ساختار […]