۱۳۹۸/۰۱/۲۶

لب ها

Lips : The structures that surround the oral aperture :لب ها ساختارهایی که ورودی حفره ی دهان را در بر می گیرند