۱۳۹۸/۰۶/۰۲

لوب خلفی مخچه

Posterior lobe of cerebellum: Is the portion of the cerebellum below the primary fissure :لوب خلفی مخچه بخشی از مخچه که در زیر شکاف اولیه است