لوب فلوکولوندولار

۱۳۹۸/۰۶/۰۲

لوب فلوکولوندولار

Flocculonodular lobe: Is a lobe of the cerebellum that consists of the nodule and the flocculus :لوب فلوکولوندولار لوبی از مخچه است که شامل ندول و […]