لوب های ریه ی راست

۱۳۹۹/۰۴/۲۹

لوب های ریه ی راست

The lobes of the right lung: The right lung has two fissures, oblique fissure and horizontal fissure, which separate the lung into three lobes: superior, middle […]