۱۳۹۹/۰۲/۱۴

لوب پس سری

Occipital lobe : The posterior lobe of each cerebral hemisphere that bears the visual cortex : لوب پس سری لوب خلفی هر یک از نیمکره های […]