۱۳۹۸/۰۱/۲۶

لوزه

Tonsil : Collections of lymphoid tissue :لوزه تجمعی از بافت لنفاوی