۱۳۹۹/۰۲/۲۶

مجرای دفران

Ductus deferens : Thick-walled tube in the male reproductive system that transports sperm cells from the epididymis :مجرای دفران لوله ای ضخیم در دستگاه تولید مثلی […]