۱۳۹۹/۰۶/۲۶

مدولای کلیه

Renal medulla : Is the innermost part of the kidney :مدولای کلیه داخلی ترین بخش کلیه است