۱۳۹۹/۰۶/۲۷

مری

Esophagus : Is a muscular tube connecting the throat (pharynx) with the stomach لوله ای عضلانی است که حلق را به معده متصل میکند