۱۳۹۹/۰۶/۲۷

مزوسیگموئید

Mesosigmoid : The mesentery that attaches the sigmoid colon to the posterior abdominal wall مزویی است که کولون سیگموئید را به جدار خلفی شکم متصل می […]