۱۳۹۹/۰۶/۲۷

مزوکولون عرضی

Transverse mesocolon: Is a broad, meso-fold of peritoneum, which connects the transverse colon to the posterior wall of the abdomen چین پهنی از صفاق است که […]