مفاصل اینترفالانژیال

۱۳۹۹/۰۲/۰۸

مفاصل اینترفالانژیال

Interphalangeal joints of the foot: Are the joints between the phalanges of the toes :مفاصل اینترفالانژیال مفاصل بین بند انگشتان پا است