مفاصل کوستوکوندرال

۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مفاصل کوستوکوندرال

Costochondral joints : Are the joints between the ribs and costal cartilage in the front of the rib cage :مفاصل کوستوکوندرال مفاصلی هستند که مابین دنده […]