مفصل استرنوکوستال

۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مفصل استرنوکوستال

Sternocostal joint : Connect the sternum with the costal cartilages of the true ribs :مفصل استرنوکوستال جناغ را به غضروف دنده ای دنده های حقیقی متصل […]