مفصل کوستوورتبرال

۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مفصل کوستوورتبرال

Costovertebral joint : Is the joint that connect the rib to the vertebral column :مفصل کوستوورتبرال مفصلی است که دنده را به ستون مهره ای متصل […]
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

مفصل کوستوورتبرال

Costovertebral joint: Is an articulation between the ribs and the vertebral column :مفصل کوستوورتبرال مفصل بین دنده ها و ستون مهره ای می باشد