۱۳۹۸/۰۶/۰۲

مننژ ها

Meninges: Refer to the membranous coverings of the brain and spinal cord :مننژ ها به پرده های پوشاننده مغز و طناب نخاعی اطلاق می شود