ناف کبد (دروازه کبد)

۱۳۹۹/۰۶/۲۷

ناف کبد (دروازه کبد)

Porta hepatis : On the visceral surface of the liver is where major vessels and ducts enter or leave the liver :ناف کبد (دروازه کبد) در […]