ناودان برای سینوس سیگموئید

۱۳۹۷/۰۸/۰۵

ناودان برای سینوس سیگموئید

Groove for sigmoid sinus: A broad groove in the posterior cranial fossa ناودان برای سینوس سیگموئید: ناودانی عریض در حفره کرانیال خلفی