۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ناودان دنده ای

Costal groove : Located in the lower inner border of the rib, lodging the intercostal vessels and nerve :ناودان دنده ای در قسمت تحتانی کنار داخلی […]