نایژک های لوبی راست

۱۳۹۹/۰۴/۲۹

نایژک های لوبی راست

Right lobar bronchi: The right bronchus divides into three lobar bronchi that respectively supply the three right pulmonary lobes :نایژک های لوبی راست نایژه راست به […]