۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ندول

Nodule: Is one of the cerebellar nucleus :ندول یکی از هسته های مخچه می باشد