۱۳۹۸/۰۱/۲۷

نردبان دهلیزی

Scala vestibule : The most superior duct of the cochlea :نردبان دهلیزی بالاترین مجرا در حلزون