۱۳۹۸/۰۱/۲۷

نردبان صماخی

Scala tympani : The inferior duct of the cochlea :نردبان صماخی محور مرکزی مخروطی شکل حلزونمجرای پایینی در حلزون