۱۳۹۸/۰۱/۲۶

نوک زبان

Apex of tongue : The anterior extreme of the tongue :نوک زبان انتهای قدامی زبان