۱۳۹۸/۰۶/۰۲

نیم کره مخچه

Cerebellar hemisphere: Are two divisions of the cerebellum on either side of the vermis :نیم کره مخچه دو قسمت مخچه در هر سمت ورمیس می باشد