۱۳۹۹/۰۶/۲۷

هاستراهای کولون

Haustra of the colon : Are saccules in the colon that give it its segmented appearance کیسه هاییدر کولون است که به آن ظاهر قطعه قطعه […]