۱۳۹۹/۰۶/۲۶

هرم کلیوی

Renal pyramid : Any of the triangular sections of tissue that constitute the medulla of the kidney :هرم کلیوی هر یک از بخش های مثلثی شکلی […]