۱۳۹۹/۰۲/۱۴

هسته عدسی

Lentiform nucleus : Comprises the putamen and the globus pallidus within the basal ganglia : هسته عدسی شامل پوتامن و گلوبوس پالیدوس می باشد و جزء […]