۱۳۹۸/۰۶/۰۲

هسته فاستیجیال

Fastigial nucleus: A nucleus lying near the midline in the roof of the fourth ventricle of the brain :هسته فاستیجیال هسته ای است که در نزدیکی […]