۱۳۹۹/۰۴/۲۸

هیاتوس ساکرال

Sacral hiatus : Is caudal opening of sacral canal :هیاتوس ساکرال دهانه ی پایینی کانال خاجی است