۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ورمیس

Vermis: Is an unpaired medial structure which separates the cerebellar hemispheres :ورمیس ساختار مرکزی منفردی است که نیم کره های مخچه را از هم جدا می […]