وریدهای فوق کلیوی چپ و راست

۱۳۹۹/۰۶/۲۶

وریدهای فوق کلیوی چپ و راست

Left and right suprarenal veins: Drain the suprarenal glands :وریدهای فوق کلیوی چپ و راست خون غدد فوق کلیه را تخلیه می کنند